TV Helfer

Sögel (Windberg)

DAB/+ Pakete

Kanal Frequenz Programmpaket Leistung
10A 209.936 V NDR NDS (OS) 3.98 kW 36 dbW
CHFrequenzProgrammpaketLeistung
10A 209.936 V NDR NDS (OS) 3.98 kW

Sender geplantAbschaltung geplantÄnderung geplantSender inaktiv

Programmpakete

NDR NDS (OS)
N-JOY
NDR 1 NDS (Osnabrück)
NDR 2 (Niedersachsen)
NDR Blue
NDR Info (Niedersachsen)
NDR Info Spezial
NDR Kultur
NDR Plus