TV Helfer

Brno (Barvičova)

DVB-T2 Pakete

Kanal Frequenz FEC FFT GI Modulation Programmpaket Leistung
28 530 MHz V 2/3 32k 1/8 256QAM P-MUX12 10 kW 40 dbW
CHFrequenzProgrammpaketLeistung
28 530 V P-MUX12 10 kW

Sender geplantAbschaltung geplantÄnderung geplantSender inaktiv

Programmpakete

P-MUX12
Barrandov Famliy [HEVC]
Barrandov Plus [HEVC]
Barrandov TV [HEVC]
Kino Barrandov [HEVC]
Óčko [HEVC]
Óčko Expres [HEVC]
Óčko Star [HEVC]
Prima [HEVC]
Prima COOL [HEVC]
Prima LOVE [HEVC]
Prima MAX [HEVC]
Prima ZOOM [HEVC]
Šlágr 2 [HEVC]
Šlágr TV [HEVC]
TV Noe [HEVC]