TV Helfer

Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck)

DVB-T2 Pakete

Kanal Frequenz FEC FFT GI Modulation Programmpaket Leistung
40 626 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
45 666 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 5.01 kW 37 dbW
46 674 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 5.01 kW 37 dbW
CHFrequenzProgrammpaketLeistung
40 626 H ZDF 5.01 kW
45 666 H BR1 5.01 kW
46 674 H BR2 5.01 kW

Sender geplantAbschaltung geplantÄnderung geplantSender inaktiv

Programmpakete

BR1
NDR HD (Niedersachsen) [HEVC]
arte HD [HEVC]
Das Erste HD [HEVC]
ONE HD [HEVC]
phoenix HD [HEVC]
tagesschau24 HD [HEVC]

BR2
ARD alpha HD [HEVC]
BR HD (Süd) [HEVC]
hr HD [HEVC]
MDR HD (Thüringen) [HEVC]
rbb HD (Berlin) / BR HD (Nord) [HEVC]
SWR HD (Baden-Württemberg) [HEVC]

ZDF
3sat HD [HEVC]
KiKA HD [HEVC]
ZDF HD [HEVC]
ZDFinfo HD [HEVC]
zdf_neo HD [HEVC]